Flat chest - Plattbröst

Flat chest eller plattbröst är en form av missbildning i bröstkorgen som förekommer bl a hos bengalkattungar. Missbildningen ger ett avvikande utseende på bröstkorgen och det kan ge kattungen andningssvårigheter.

Vid ca 1 veckas ålder sjunker bröstkorgen ihop och blir platt. Vid extrema fall kan även ryggen påverkas och få som en knick. Man upptäcker detta genom att kattungen slutar gå upp i vikt ev kan dom till och med gå ned i vikt. De orkar inte längre tutta på mamman eftersom bröstkorgen trycker på lungorna och då blir det tungt och jobbigt att andas. Det är därför väldigt vanligt att dom som följd får lungingflammation.

Lindrigt drabbade ungar kommer bröstkorgen gå tillbaka helt på medan andra kan få en synbar defekt som är större eller mindre, detta varierar. De ungar som överlever får inga följdproblem av detta endast eventuell synbar defekt i form av en knick på ryggen. Dom ska givetvis inte gå vidare i avel och köparen skall informeras om detta.

Det pågår projekt där SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) har påbörjat en forskning för att få fram orsakerna till detta syndrom. Målet med projektet är att finna den genetiska bakgrund som orsakar detta. Därmed möjliggöra ett avelsprogram som minskar antalet födda plattbröst ungar. Projektet finansieras av SSK/Agrias Forskningsfond samt genom donationer från flera rasringar.

Jag har själv tyvärr haft oturen att få många ungar med detta syndrom. Tack och lov har de flesta överlevt och har idag ett fullgott liv. Jag har lärt mig att i tidigt skede se när detta händer och kan då snabbt vidta de åtgärder som behövs för att ungen skall överleva den kritiska perioden.


Flat chest is a form of malformation in the chest that occurs among other things in Bengal kittens. The malformation gives a different appearance to the chest and it can cause the kitten breathing difficulties.

At about 1 week of age the chest collapses and becomes flat. In extreme cases, the back can also be affected and become like a knuckle. This is discovered by the kitten ceasing to gain weight and they may even lose weight. They can no longer cope with the mother because the chest presses on the lungs and then it becomes heavy and hard to breathe. Therefore, it is very common for those who get pulmonary inflammation as a result.

Mildly afflicted babys the chest will go back completely while others may have a visible defect that is larger or smaller, this varies. The youngsters who survive do not have any consequence problems of this only any visible defect in the form of a knuckle on the back. Of course, they should not proceed in breeding and the buyer should be informed of this.

A projects with SLU (University of Sweden's Agricultural University) has begun research to find the causes of this syndrome. The aim of the project is to find the genetic background that causes this. This allows for a breeding program that reduces the number of young flat-breasted babies. The project is funded by SSK / Agria's Research Fund and by donations from several breed rings. Unfortunately,

I myself have had the misfortune to have some babys with this syndrome. Thankfully, most have survived and today have a full life. I have learned to see when this happens at an early stage and then quickly can I take the necessary steps to ensure that the baby survives the critical period.