Köpinformation

Vid köp av kattunge är den:
- 14-16 veckor gammal
- Chipmärkt
- Registrerad i Sverak, stamtavla medföljer
- Grundvaccinerad mot kattpest/kattsnuva
- Veterinärbesiktigad
- Avmaskad
- Försäkrad för dolda fel i Agria de 3 första åren.

Vid leverans av kattunge medföljer:
- Mysfilt som doftar trygghet från mamma och kullsyskon
- Support vid behov
- Kattungepaket
- Försäkring i Agria som med fördel överlåtes till nya ägaren
- Boken "Att ha katt" ett måste för varje kattägare
- Medlemsskap i rasringen Bengalföreningen

När ni köper en kattunge av oss vill vi att:
- Att ni tänkt igenom att skaffa katt innan, tänk på att en pälskling kan bli upp till 20 år om den får vara frisk. En bengal är en ras som kräver uppmärksamhet och aktivering.
- Att katten har sällskap eftersom Bengalen inte gillar att vara ensam. Det är särskilt viktigt den första tiden misse kommer hem att den inte är ensam längre perioder.
- Inga kattungar säljs via telefon eller mail i huvudsak men undantag kan förekomma. Vi vill gärna träffa dig som skall köpa kattunge av oss.

Hur mycket kostar en kattunge?
- Priset ligger från 16 000:- för en kattunge som är sällskapskatt. En avels- eller utställningskatt från 25 000:-. Vi bedömer alla individuellt och prissätter därefter.

- Vill du tinga en kattunge tar vi handpenning på 2 000:-. Handpenning återbetalas ej. - Vid köp av flera kattungar reducerar vi priset då vi gärna ser att dom får följas åt.

Vi ställer krav på att:
- Katten skall vara försäkrad livet ut
- Katten skall vara vaccinerad regelbundet och få vård av veterinär vid behov
- Katter som säljs till sällskap skall kastreras senast vid könsmognad.

Buying a kitten from us it's:
- 14-16 weeks old - Chip marked
-Registered in Sverak, pedigree included
- Basic vaccine for cat sickness / cat fever
- Veterinary inspection
- Unmasked
- Insured for hidden errors in Agria for the first 3 years.

When delivering kitten included:
- A blanket that smells of safety from mom and siblings
- Support if needed
- Kitten package
- Insurance in Agria which is advantageously transferred to the new owner
- The book "Att ha katt" is a must for every cat owner
- Membership of the Bengalföreningen.

When you buy a kitten from us, we want you to:
- That you have thought it thrue about getting a cat, keep in mind that a cat can live up to 20 years if the stay healthy. A Bengal is a breed that requires attention and activation. 
That they have companyon tho to the Bengal, they don't like to be left alone. It's especially important when the first time the cat comes home that it is not alone for long periods.
- The kittens are not sold by phone or mail by default, but exceptions may occur. We want to meet you who will buy kitten from us. 

How much does a kitten cost?
- The price ranges from SEK 16,000 for a kitten who is a pet cat. A breeding or exhibition tax from SEK 25,000. We assess everyone individually and then price them.
- If you're intrested in a kitten, we take a down payment of SEK 2,000. Down payment is not refundable.
- When buying more than one kitten, we reduce the price as we are happy to see that they can be followed.

We require that:
- The cat should be insured for life
- The cat should be vaccinated regularly and receive veterinary care if needed - Cats sold for companionship should be neutered at the latest at maturity.